دوره و شماره: دوره 19، شماره 19 - شماره پیاپی 464، پاییز 1383 
10. مرد سیاه چهره : از اسطوره تا صحنه نمایش

مریم نعمت طاووسی؛ دکتر ابوالقاسم دادور


11. بررسی نمایش نامه باغ آلبالو و شخصیت های آن

دکتر مرضیه یحیی پور؛ دکتر جان اله کریمی مطهر