دوره و شماره: دوره 19، شماره 19 - شماره پیاپی 464، مهر 1383 
بررسی نمایش نامه باغ آلبالو و شخصیت های آن

دکتر مرضیه یحیی پور؛ دکتر جان اله کریمی مطهر