بررسی نمایش نامه باغ آلبالو و شخصیت های آن

نویسندگان

چکیده

مقاله ابتدا به تفاوت ویژگی های میان تئاتر آستروفسکی که به متن اثر تکیه می کند و تئاتر نوین که در آن مبنا درک مفاهیم درونی اثر توسط کارکدان و کار او روی هنرپیشه و همچنین کار هنر پیشه روی نقش می باشد اشاره کوتاهی دارد. در ادامه به ویژگی های نمایش نامه های چخوف و بررسی نمایش نامه باغ آلبالو آخرین نمایش نامه نویسنده و شخصیت های اثر پرداخته می شود. چخوف در نمایش نامه باغ البالو حوادث زندگی و ویژگی های شخصیت ها را در ارتباط با باغ توصیف می کند. او به شخصیت های اثر خود ویژگی های هم مثبت و هم منفی می دهد.
مقاله ضمن بررسی شخصیت های نمایش نامه باغ آلبالو و نشان دادن سه نسل (گذشته معاصر - آینده) در کنار هم و مقایسه آنها با یکدیگر به این نتیجه می رسد که چخوف با هدفمندی خاصی این سه نسل را در کنار هم قرار داده است تا به خواننده نشان دهد برای نجات باغ (روسیه) سه عنصر اصلی یعنی کار امید و آزادی در سه نسل می توانند نقش اساسی داشته باشند.

کلیدواژه‌ها