این سامانه صرفاً برای دسترسی به شماره های قبلی نشریه بوده و می بایست برای دستیابی به نشریات تخصصی هنرهای زیبا و ارسال مقاله، به نشانی های ذیل مراجعه نمایید:

نشریه هنرهای زیبا- معماری وشهرسازی: FAUP.ut.ac.ir

 نشریه هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی: JFAVA.ut.ac.ir

 نشریه هنرهای زیبا- هنرهای نمایشی وموسیقی: JFADRAM.ut.ac.ir

  

 

شماره جاری: دوره 37، شماره 0 - شماره پیاپی 1000381، فروردین 1388 

مدل تعیین تراکم مطلوب شهری

مهندس اسداله کریمی؛ دکتر محمودرضا دلاور؛ دکترمحمود محمدی


بررسی دگرگونی تناسبات حاکم بر تیمچه های ایران در دوران قاجار

مهندس آرین امیرخانی؛ مهندس پرهام بقایی؛ دکتر محمدرضا بمانیان


بررسی مبانی طراحی محصولات مدولار

دکتر محمدتقی پیربابایی؛ مهندس بابک امرئی


تقابل طبیعت و فرهنگ در نگاره‏‌ی " زال و سیمرغ"

آتوسا اعظم کثیری؛ دکتر زهرا رهنورد؛ دکتر موسی دیباج


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
پردیس هنرهای زیبا_دانشگاه تهران

دوره انتشار
فصلنامه