معیارهای سنجش امکان شکل‌گیری، ثبت و انتقال خاطرات جمعی در شهر

نویسنده

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، یافتن معیار‌های کالبدی و اجتماعی تأثیرگذار در شکل‌گیری خاطرات جمعی در شهر، و تدقیق آنها با مطالعه موردی شهر تهران است. نتایج مبانی نظری نشان می‌دهد که معیارهای مذکور به دو دسته اصلی «امکان شکل‌گیری رویدادها و تعاملات اجتماعی» و «امکان ثبت و انتقال خاطره و تاریخ شهر» تفکیک می‌شوند. هریک از این دو گروه به دو بخش «ساختار اجتماعی و سیاسی» و «ساختار فضایی و کالبدی» تقسیم می‌شوند. معیارهای فرعی تأثیرگذار در «امکان شکل‌گیری رویدادها و تعاملات اجتماعی» مربوط به ساختار اجتماعی و سیاسی شهر، شامل امنیت اجتماعی و محیطی، تنوع قومی، طبقات اجتماعی، وقوع رویدادهای تاریخی، برگزاری مراسم؛ و معیارهای فرعی مربوط به ساختار فضایی و کالبدی شهر، شامل وجود انواع فضاهای عمومی و پاتوق‌ها در مقیاس شهر و محله‌های آن هستند. همچنین، معیارهای فرعی تأثیرگذار در «امکان ثبت و انتقال خاطره و تاریخ شهر» مربوط به ساختار اجتماعی و سیاسی شهر، شامل ثبات و تداوم سکونت، تعلق به مکان و جایگاه شهر در ادبیات و سینما بوده و معیارهای فرعی مربوط به ساختار فضایی و کالبدی شهر، شامل حفظ بناهای تاریخی و محلات شهر، احداث یادمان‌های شهری و حفظ نام‌ها و اسامی هستند. رابطه متقابل معیارهای فوق، در جدولی معرفی شده که می‌تواند مبنایی برای امتیازدهی و سنجش روابط میان معیارها باشد.

کلیدواژه‌ها