ضرورت طراحی در ارتباط با فضای شهری پیرامون ورودی های مترو در تهران

نویسنده

چکیده

امروزه وسایل حمل و نقل شهری بر بافت شهرها اثر گذاشته و سیمای شهری کالبد فیزیکی و ساختار اجتماعی آنها را متاثر کرده است. اخیرا ایجاد شبکه حمل و نقل زیرزمین اثرات بسیار محسوسی بر کالبد تهران گذارده است. تازه ترین این آثار در محل هایی است که شبکه حمل و نقل زیر زمینی از طریق ایستگاه یا ورودی با سطح شهر مرتبط می گردد.
ورودی های مترو مهم ترین نقاطی هستند که نظام حمل و نقل جدید را به ساختار موجود پیوند می دهند. این ورودی ها با کالبد موجود شهر و همچنین با خطوط حمل و نقل زیرزمینی رابطه ای بسیار نزدیک دارند و نیازمند طراحی منظمی هستند که به دلایل متعدد مانند لزوم جلب مردم ایمنی - تعریف حریم ها- کنترل ازدحام و ایجاد وضوح و خوانایی باید مورد توجه متخصصان قرار گیرند.
بر ان مبنا توجه به طراحی منظر شهری در محل ورودی های مترو به عنوان مقدمه ای برای تدوین ضوابط و معیارهای دقیق تر ضروری است.

کلیدواژه‌ها