نقاشان اروپایی در ایران : دوره صفوی

نویسنده

چکیده

ارتباط سیاسی - بازرگانی ایران با ممالک اروپایی در دوره صفوی به خصوص از دوره شاه عباس اول به بعد به ارتباط فرهنگی - هنری نیز انجامید و نقاشان اروپایی در کسوت بازرگان و تاجر از همان اوایل دوره صفوی به ایران آمدند و بعضی از آنها وارد خدمت دربار صفویان شدند. آنها در دربار فنون و تکنیک هنری خود را در دیوار نگاره های کاخ ها و تهیه تابلوهای مستقل به کار بستند و حتی این فنون و اصول را به بعضی از شاهان و شاهزادگان صفوی نیز یاد دادند. نقاشان دربار صفوی هم به فراگیری نقاشی اروپایی از آنها پرداختند . نتیجه و برآمد تمامی این فعالیت ها پدیداری سبکی به نام فرنگی سازی در نقاشی ایران بود. البته گفتنی است که در کنار این نقاشان ورود تصاویر چاپی و گراوورهای اروپایی و نیز تابلو نقاشی های رنگ روغن و مصالح نقاشی اروپایی در پیشبرد سبک فرنگی سازی تاثیری در خور داشت. در این مقاله با ارجاع به اطلاعات جسته و گریخته منابع شماری از این نقاشان اروپایی فعال در دربار صفوی شناسایی شده اند.

کلیدواژه‌ها