معیارهای شناخت و ارزیابی هویت کالبدی شهرها

نویسنده

چکیده

هویت کالبدی به معنای صفات و خصوصیاتی است که جسم شهر را از غیر متمایز کرده و شباهتش را با خودی آشکار می کند. این صفات باید بگونه ای باشند که جسم شهر در عین حفظ تداوم زمانی در حال تحول و تکامل نیز باشد و نهایتا به پیدایش یک کل منجر شود. هویت کالبدی از نظر مفهومی با اصطلاحات ‘ شخصیت و حس مکان مترادف است. معیارهای ارزیابی هویت کالبدی به قرار زیرند :
1- تمایز / تشابه به معنای تمایز از غیر و تشابه با خودی
2- تداوم / تحول به معنای پیوند با گذشته و عدم انقطاع (تداوم معنی و ارزش های خودی) در عین نوآوری و خلاقیت با توجه به شرایط زمانه (خود ماندن ولی همان نماندن)
3- وحدت/ کثرت به معنای پیوند میان اجزاء متفاوت ناهمگون و حتی متضاد به گونه ای که در کنار هم یک کل را به وجود بیاورند. نظریه های زمینه گرایی و منطقه گرایی پایه نظری تفسیر و تشریح معیارهای فوق در حوزه های معماری و طراحی شهری هستند

کلیدواژه‌ها