دوره و شماره: دوره 20، شماره 20 - شماره پیاپی 465، زمستان 1383 
3. تفکر در طراحی

دکتر سید امیر سعید محمودی


4. اصول و راهکارهای طراحی منظر فرا صنعت

دکتر بهناز امین زاده؛ مهندس پوپه آریامن


5. تحلیلی پیرامون برنامه ریزی و طراحی اکوپارک های رود کناری .

علیرضا بزرگی؛ دکتر محمد رضا پورجعفر؛ دکتر محمدرضا بمانیان


8. ارزش های زیبا شناسی منبت کاری ایران در دوران شاه طهماسب صفوی

قباد کیانمهر؛ دکتر مجتبی انصاری؛ دکتر محمود طاووسی؛ دکتر حبیب الله آیت اللهی


10. نمایش در قم

دکتر سید حبیب الله لزگی؛ محمد علی خبری