نگاهی به تجربه مدرنیته در شهر و شهرسازی معاصر

نویسنده

چکیده

بحث حاضر چکیده و بررسی گذریی است بر شهرسازی معاصر جهان شهر امروز تحولات و دگردیسی هایی را به خود دیده است که در این مختصر قصد اشاره به برخی از آنها را داریم. نحوه برخورد با مسئله شهر و شهرسازی در این مقاله با مباحث معمول درباره شهرسازی معاصر تفاوت هایی دارد اگر به طور معمول در صدد ذکر و بررسی نمودهای کالبدی تفکرات و نگرش های معاصر شهرسازی بوده ایم. در این جا به دنبال بر شمردن و بازخوانی ریشه ها و تقریر واقعیت های مبتلا به جهانی هستیم که چنین برآیند و محصولاتی را به ما معرفی کرده است بدون آن که بخواهیم به صراحت از مدرنیسم و یا پست مدرنیسم سخن بگوییم چرا که بر این باوریم که همه اینها به وقت خود دود خواهند شد و به هوا خواهند رفت. قاعده و بی قاعدگی مشخصه بارز شهر معاصر است. به همین دلیل هم هست که به اقصاد و جامعه اشاره بیشتری می کنیم و جستجوی خود را از ورای کالبد شهر ادامه می دهیم.

کلیدواژه‌ها