ارزش های زیبا شناسی منبت کاری ایران در دوران شاه طهماسب صفوی

نویسندگان

چکیده

این مقاله به بررسی و معرفی ویژگی های زیبا شناسی منبت کاری سبک صفویه می پردازد . از انجا که منبت کاری صفویان در دوران شاه طهماسب به کمال خود می رسد لذا در این تحقیق آثار منبت شده مربوط به زمان وی به طور مشاهده میدانی مورد تحلیل قرار گرفته است .
اصول زیبا شناسی منبت کاری صفویه نه تنها از لحاظ مفاهیم ریشه در باورهای هنرمندان آن دارد بلکه به لحاظ تجسمی نیز توانسته با ایجاد تحولات و ابداعات و وحدت و جاذبه بصری این رشته هنری بیافزاید . این ویژگی نه تنها سبک مذکور را به وجود آورده بلکه می تواند در هر زمان جهت بالابردن کیفیت هنری این رشته بکار آید .
هنر منبت کاری ایران در زمان حکومت شاه طهماسب مانند اوضاع سیاسی و اجتماعی آن در طی چند مرحله شکل گرفته و رشد نمود . از این رو می تواند هنر منبت کاری این دوره تاریخی را از نظر میزان رشد و تحولات هنری به سه مقطع زمانی تقسیم نمود .

کلیدواژه‌ها