اصول و راهکارهای طراحی منظر فرا صنعت

نویسندگان

چکیده

وجود صنایع آلاینده محیط در مجاورت بافت های مسکونی نه تنها عامل ایجاد مزاحمت ها و مخاطرات محیطی در زمان فعالیت آنهاست که فراتر از آن پس از انتقال صنایع به خارج از شهر نیز معضلات محیطیشان نظیر حضور زائدات و ضایعات و آلودگی های خاک و آب تا مدتها در منطقه باقی می مانند.هدف از مقاله حاضر ارائه راهکارهایی به منظور بستر سازی و طراحی مجدد محوطه های صنعتی متروک است. بررسی های انجام شده در طراحی منظر فرا صنعت به حفظ هویت صنعتی احیا زمین توسط روش های اصلاح گیاهی و تقویت شبکه اکولوژیکی با استفاده از شبکه شهری اشاره دارد. به منظور انطباق این اصول با ویژگی های محلی حوزه صنعتی منطقه 20 تهران که غالب صنایع آن مشمول قانون انتقال به شهرک های صنعتی اطراف شده اند. انتخاب شده است. از ویژگی های این منطقه تمرکز فعالیت های پیشین صنایع آلاینده محیط نظیر چرمسازی ها - دباغی ها و سنگبری ها - و حضور زمین های وسیع آزاد شده ایست که تبعات منفی محیطی آنها کماکان باقی است. دستاورد این پژوش راهکارهایی جهت احیا و طراحی این منطقه است که در جهت عملیاتی نمودن اصول کلی منظر فراصنعت ارائه شده و قابل تعمیم به موارد مشابه می باشد.

کلیدواژه‌ها