ایتالیایی ها در سرآغاز عکاسی ایران

نویسنده

چکیده

عکاسی در اروپا در کشور فرانسه اختراع شد . از حدود سال های 1858م/ 1272ق . به بعد – سال های رواج جدی و آغاز شکوفایی عکاسی در ایران است . حمایت ناصر الدین شاه – ( 1895- 1830م/ 1313-1246ق ) چهارمین پادشاه از سلسله قاجار – که شیفته هنرهای و از جمله عکاسی بود – سبب شد تا بسیاری از کاربرد های سود مند این پدیده مدرن قرن نوزدهم – توسط عکاسان ایرانی و خارجی شناخته و به کار گرفته شود .
کوشش- تجربه وماجراجویی های افرادی از کشورهای روسیه – فرانسه – ایتالیا و اتریش نیز در کشف و پیشبرد برخی کاربردهای فن عکاسی در ایران بسیار شایان توجه است . از میان اروپاییان که در سال های نخست رواج عکاسی در ایران تاثیر قابل توجهی داشته اند – سهم ایتالیایی ها از برخی نظرها بیشتر است . در این گفتار – تلاش شده است تا فعالیت های مربوط به عکاسی ایتالیایی ها در ایران – در فاصله زمانی سال های 1862-1853م/1279-1270ق. مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد .

کلیدواژه‌ها