دوره و شماره: دوره 16، شماره 16 - شماره پیاپی 475، زمستان 1382