بررسی روند و الگوی توسعه شهری سنندج با استفاده از GIS و RS

نویسندگان

چکیده

مقاله حاضر به چگونگی توسعه شهری سنندج با توجه به ابعاد مختلف جغرافیایی و محیطی پرداخته است. در ابتدا همراه با گردآوری داده های فضایی نقشه ها اطلاعات پایه سرانه و تراکم های استاندارد و کاربری های وضع موجود شهر سنندج در حریم استحفاظی این شهر بررسی پس از تهیه بانک های اطلاعاتی لایه های متعددی چون شیب - گسل - زمین شناسی - تناسب اراضی و خاک شناسی - روند توسعه فیزیکی شهر - زمین های کشاورزی - توپوگرافی - منابع آب و کاربری اراضی شهری - عملیات تلفیق اطلاعات و شاخص ها با استفاده از روشهای متعدد ترکیب نقشه ای (آنالیز چند متغیره) چون Index overlay , Boolean Logic همراه با عملیات بارزسازی (Image enhancement) و آشکارسازی تصاویر ماهواره ای TM (1998 , 1990( عملیات تصحیح هندسی (Geometric correction) جهت بهنگام سازی نقشه ها (up to date map) انجام گرفته پس از وزن دهی به مقادیر و داده های مکانی از طریق مقایسات زوجی متغیرها در مرحله دوم تحلیل سلسله مراتبی (Analytic Hierarchy process) الگوی مناسب توسعه شهری از طریق مکان یابی یک پهنه 12 کیلومتر مربعی در شمال غرب سنندج ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها