دوره و شماره: دوره 18، شماره 18 - شماره پیاپی 463، تابستان 1383