آشنایی با طریقت چان (ذن)

نویسنده

چکیده

در این دنیای پرهیاهو وجود انسان هر روز خالی تر و تهیه تر از روز پیش شده و از درون احساس بیهودگی - ترس و اضطراب می کند او از اصلیت خود و از خدای خود و هر آنچه که در اطراف اوست جدا گشته و ناچار برای پر کردن این خلا معنوی خود را به ظواهر دنیوی و متعلقات آن وابسته نموده است و چان طریقی است که انسان را به سوی آزادی و رهایی از اسارت ها و یگانگی با خود و تمام هستی سوق می دهد و او را به آرامش درونی و حقیقت مطلق رهنمون می کند.
چان یک راه معنوی و روحانی است و افکار و اندیشه های راهبان چان در چین تاثیر بسزایی بر تمامی هنرهای شرق دور به خصوص نقاشی خوشنویسی - نمایش - هنر چای نوشی - هنرهای رزمی و باغ آرایی گذارد - به گونه ای که این هنرها وسیله ای شدند برای تفکر و مراقبه و هدایت آنانی که با آنها روبرو می شدند و آنها را به اشراق رهنمون می کرد.

کلیدواژه‌ها