جنبش نقاشی دیواری در مکزیک

نویسنده

چکیده

وقوع حادثه بزرگ انقلاب در سرزمین مکزیک سبب شکل گیری انقلابی در زمینه نقاشی دیواری در جهان معاصر گردد. طلایه داران نقاشی مکزیک اوروزکو - ریورا و سیکیه روس می باشند که در فرهنگ مکزیک به (گروه سه بزرگ) مشهور می باشند. آنها بانقاشی سه پایه ای مخالفت ورزیده و سرانجام نقاشی دیواری را جایگزین آن نموند. این هنرمندان با استفاده از عناصر هنر کلاسیک اروپا - هنر نوین قرن بیستم و هنر بومی سرزمین خویش موفق به خلق هنری زیبا - شکوهمند و موثر در عرصه نقاشی دیواری را جایگزین آن نمودند . این هنرمندان با استفاده از عناصر هنر کلاسیک اروپا - هنر نوین قرن بیستم و هنر بومی سرزمین خویش موفق به خلق هنری زیبا - شکوهمند و موثر در عرصه نقاشی دیواری فضای باز گردیدند.
هنرمندان مکزیکی سعی در انتقال مفاهیم و آرمان های انقلاب در قالب نقاشی نمودند و در این راه علاوه بر استفاده از سبک های گوناگون هنری از فنون و شیوه ها سنتی و تکنولوژی جدید در خلق آثار خویش بهره جستند. اگرچه سه هنرمند بزرگ مکزیکی دارای آرمان های مشترک بودند اما هر کدام به طرزی خاص و شخصی به ارایه آن پرداختند این مقاله علاوه بر بررسی خاستگاه هنر نقاشی دیواری در مکزیک آثار اوروزکو - رورا - و سیکیه روس را مورد بررسی قرار داده است.

کلیدواژه‌ها