دوره و شماره: دوره 17، شماره 17 - شماره پیاپی 462، بهار 1383