آسیب شناسی ساختمان آسیب های ناشی از مراحل اجرا و نظارت در ساختمان های خسار دیده از زلزله بم

نویسنده

چکیده

بروز زلزله جمعه پنجم دیماه سال 1382 در منطقه بم کرمان به کشته شدن بیش از 25.000 نفر انجامید و شهر بم و روستاهای نزدیک ویران شدند. آنچه که در این فاجعه ملی قابل توجه است علاوه بر تداوم ساخت و ساز به شیوه سنتی و نامناسب - شکل گیری ساختمان هایی با اسکلت فلزی - اسکلت بتنی - دیوار باربر و... است و اینکه در این زلزله کمتر ساختمانی بدون آسیب باقی ماند. بی تردید نقص در برنامه ریزی طراحی محاسبات - اجرا و نظارت هر یک به نوبه خود می توانند در این حادثه بزرگ نقش داشته باشند. اما مرحله اجرا و نظارت بر آن به دلیل آنکه در قیاس با مراحل دیگر دخالت افراد غیر متخصص با فراوانی بیشتری صورت می گیرد و ضعف ها و نارسایی ها نیز پوشیده می شوند اهمیت دو چندان می یابد. در این بررسی توجه بیشتر به عناصر ساختاری و چگونگی اتصالات میان اجزا - با توجه به آیین نامه طرح ساختمان ها در برابر زلزله - معطوف و با ارایه تصاویر شاهد در پایان به این نکته توجه شده است که اجرای نامناسب ساختمان خود ریشه در کدام مقوله دارد.

کلیدواژه‌ها