کعبه : تجلی و تفسیر زیبایی هستی

نویسنده

چکیده

علیرغم استعمال فراوان واژه زیبایی و اطلاق آن به طیف وسیعی از اشیاء و مفاهیم و پدیده ها از سوی همه انسان ها ارایه تعریفی جامع از آن بسیار مشکل می نماید. در چنین موادی یکی از راه هایی که معرفی موضوع مورد نظر را فراهم می نماید شناسایی مصادیق مرتبط و با تبیین معیارهای مربوطه می باشد و به این ترتیب شاید بتوان با تعریف یکی مصادیق زیبایی (کعبه) و به ویژه تطبیق معیارهای زیبایی - مفهوم زیبایی و به خصوص زیبایی کعبه را معرفی نمود. با عنایت به مراتب مختلف زیبایی مقاله خاصر سعی بر آن خواهد داشت تا زیبایی کعبه را به عنوان عنصری که خداوند طراح آن بوده انبیاء عظامش ع آن را بنیاد نهاده و بندگانش به طواف آن می شتابند و رو به آن نماز می گذاند و در طول تاریخ منبع الهام بسیاری عرفا و حکما و هنرمندان بوده است - از جنبه های مختلف بررسی نماید.
وجوه زیبایی کعبه در سه دسته اصلی طبقه بندی شده اند : عوامل یا معیارهای عام که به زیبایی معقول کعبه گواهی می دهند عوامل یا معیارهای عام که زیبایی محسوس آن را معرفی می نمایند و معیارهای متخذه از تعالیم اسلام که زیبایی خاص کعبه را جلوه گر می کنند.

کلیدواژه‌ها