دوره و شماره: دوره 34، شماره 0 - شماره پیاپی 1888، تیر 1387 
نشانه شناسی درطراحی محصول

فتانه محمودی؛ دکتر سیدحبیب الله لزگی