دوره و شماره: دوره 34، شماره 0 - شماره پیاپی 1888، تابستان 1387 
7. نشانه شناسی درطراحی محصول

فتانه محمودی؛ دکتر سیدحبیب الله لزگی