دوره و شماره: دوره 29، شماره 29 - شماره پیاپی 1453، فروردین 1386 
بازشناسی ویژ گی های کالبدی گرمابه های ایران در دوره صفوی

محسن طبسی؛ دکتر مجتبی انصاری؛ دکتر محمود طاووسی؛ دکتر فرهاد فخار تهرانی


حاکمیت شهر – منطقه تهران: چالش ها و روندها

دکترعباس احمد آخوندی؛ دکتر ناصر برک پور؛ ایرج اسدی؛ حبیب الله طاهرخانی؛ میثم بصیرت؛ گلزار زندی