دوره و شماره: دوره 29، شماره 29 - شماره پیاپی 1453، بهار 1386 
8. بازشناسی ویژ گی های کالبدی گرمابه های ایران در دوره صفوی

محسن طبسی؛ دکتر مجتبی انصاری؛ دکتر محمود طاووسی؛ دکتر فرهاد فخار تهرانی


12. حاکمیت شهر – منطقه تهران: چالش ها و روندها

دکترعباس احمد آخوندی؛ دکتر ناصر برک پور؛ ایرج اسدی؛ حبیب الله طاهرخانی؛ میثم بصیرت؛ گلزار زندی