رهیافت مدیریت هنری درآموزش و تولید انیمیشن در ایران_ رویکرد تحقیقی

نویسندگان

1 مربی، گروه انیمیشن ، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 ارشناس ارشد ( مربی آموزشی ) ، گروه مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

امروزه تغییرات و تحولات ناشی از گسترش نرم افزارها و سخت افزارها در علوم و فنون مختلف قابل مشاهده است. رشته‌های وابسته به دانش و فناوری جدید بیش از سایر گرایش‌های قدیمی از این موضوع اثر پذیر هستند. انیمیشن با رویکردهای نوین علوم و دستاوردهای بشری تأثیری عمیق پذیرفته و تمام مراحل طراحی، اجرا، تدوین، ویرایش و تکثیر به ابزارهای الکترونیکی، نرم‌افزاری و فناوری جدید وابسته شده است. در این مقالة تحقیقی، جایگاه فعلی رشتة انیمیشن، تولیدات و نیروهای حرفه‌ای، آموزشی و تخصصی موجود در سطوح مختلف تأثیرگذاری، مورد توجه قرار گرفته است. تأثیر آموزش پیش از دانشگاه و حتی پیش از دبستان درکنار نقش آموزش، مدیریت هنری و تولید در برنامه های جاری سازمان ها برای زمینه سازی رشتة انیمیشن شایستة تأمل و دقت می‌باشد. برنامه‌ریزی تولید، بهینه سازی محصولات تولید و روند اجرایی، توسعه انیمیشن و گسترش سیستم تحول و رشد آموزشی و تربیت نیروی متخصص، ره آورد دیگری از دست یافته‌های تحقیق است. نتایج حاصل از این پژوهش شامل: الف) تولید نوین با اثر بخشی تمهیدات آموزشی و فناوری، ب) ایجاد و راه‌اندازی هنرستان انیمیشن، ج) راه‌اندازی برنامة جامع انیمیشن صنعتی، د) برنامه ‌ریزی جامع برای موفقیت در بیان جایگاه سیستمی فرآیندهای آموزشی و جایگاه تیم حرفه‌ای، مدیریت هنری و اجرایی تولید انیمیشن ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها