طراحی تعاملی: مطالعه فرهنگ کاربران ایرانی جهت ایجاد تعامل بهتر با محصولات

نویسندگان

1 استادیار گروه طراحی صنعتی? دانشکده هنرهای تجسمی? پردیس هنرهای زیبا? دانشگاه تهران? تهران? ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی صنعتی، دانشکده هنرهای تجسمی? پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران? تهران? ایران.

چکیده

طراحی تعاملی1 امروزه به مفهوم ایجاد ارتباط بهتر و مفیدتر بین محصولات صنعتی و کاربران می باشد. این واژه که نخست در علوم کامپیوتر و در طراحی صفحات واسطه ای کامپیوتر ها مطرح بود، امروزه در طراحی کلیه محصولات صنعتی به کار برده می شود. عرصه طراحی تعاملی بسیار نو پا است و عمر آن به دهه پیش می رسد. در دنیای قبل از کامپیوتر ها، طراحی تعاملی به مفهوم امروزی وجود نداشت، اما امروزه به حدی گسترش یافته است که به یک رشته دانشگاهی مجزا تبدیل شده است. طراحی تعاملی، نوعی از طراحی کاربر محور است و همواره در جستجوی راه های آسان تر برای ارتباط محصولات صنعتی با کاربران می باشد. بر مبنای اصول طراحی تعاملی، علاوه بر تفاوت های فردی، حالات روحی افراد در زمان های مختلف نیز، بر نحوه استفاده آنها از محصولات تأثیر خواهد داشت. در این مقاله، به منظور شناختی کلی از عادات کاربران ایرانی و تعاملات آنان در برخورد با محصولات دنیای امروز، مطالعه ای بر روی کاربران ایرانی به شیوه مطالعه میدانی انجام گرفته است، که نتایج این مطالعه الگویی اولیه و کلی از رفتارهای کاربران ایرانی در مواجهه با محصولات مدرن ارائه می دهد. طراحی تعاملی می تواند با در نظر گرفتن این الگوی رفتاری ارتباط بهتری را بین کاربر و محصول به وجود بیاورد.

کلیدواژه‌ها