دوره و شماره: دوره 35، شماره 0 - شماره پیاپی 1000279، مهر 1387