ارزیابی کمی وکیفی نشریه هنرهای زیبا طی دوره 12 ساله (بهار 1376تا بهار 1387)

نویسندگان

چکیده

هدف از این پژوهش ارائه نمایی کلی از روند حاکم بر شمارگان منتشر شده مجله از اولین شماره آن در بهار 1376 تا شماره 33 آن در بهار 1387 به همراه پرداختن به کم و کیف جزیی آن در 9 پارامتر «سهم موضوعی مقالات»، «رتبه‌های علمی مولفین»، «مشارکت نهادهای علمی»، «مدت زمان پذیرش مقالات»، «مشارکت گروه‌های علمی- تخصصی»، «منابع و مآخذ»، «تفکیک مقالات بر حسب منبع استخراجی»، «روش و تکنیک های مورد استفاده» و «دستاوردها» است. روش مورد استفاده در تحقیق روش توصیفی- کاربردی پیمایش بوده است. در طی این پژوهش 370 مقاله در 33 شماره مجله در 9 پارامتر مزبور مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده تغییرات محسوس کمی و کیفی رو به پیشرفتی را در 9 پارامتر مورد بررسی به دست می دهد. مقالات معماری، شهرسازی و هنرهای تجسمی بیشترین سهم را از موضوعات مورد بررسی در مقالات بررسی شده به خود اختصاص داده اند. مولفین با رتبه علمی استادیار بیشترین تعداد از نویسندگان مورد بررسی را به خود اختصاص داده اند. مولفین مختلف مقالات از 25 گروه علمی- تخصصی در ارائه مقالات مشارکت داشته اند.40 درصد از مقالات مورد بررسی حاصل استخراج از کارهای علمی-پژوهشی قبلی بوده است. بیشترین روش تحقیق استفاده شده در مقالات از روش تحقیق اسنادی با تکنیک تحلیلی- نظری بوده است. ساختار مجله نیز تغییر و تحولات در خور توجه را داشته است.

کلیدواژه‌ها