دوره و شماره: دوره 33، شماره 33 - شماره پیاپی 1831، اسفند 1386 
جمـال هنـری قـرآن

حجت الا سلام دکتر سیدعلی محمد یثربی


چشم انداز نظام حاکمیت منطقه کلان شهری تهران

دکترعباس احمد آخوندی؛ دکتر ناصر برک پور؛ ایرج اسدی؛ میثم بصیرت؛ حبیب الله طاهرخانی


تعیین عوامل سازه ای/ساختمانی موثر درآسیب پذیری بافت کهن شهری زنجان با استفاده از FUZZY LOGIC & GIS

دکترکیومرث حبیبی؛ دکتر احمد پوراحمد؛ دکتر ابوالفضل مشکینی؛ دکتر علی عسگری؛ مهندس سعید نظری عدلی