تبیین مرزهای بین عکاسی واقع‌گرایانه، انتزاعی و تجریدی

نویسندگان

چکیده

یکی از تقسیم‌بندی‌هایی که می‌توان جهت دسته‌بندی عکس‌ها قائل شد، تفکیک نمودن آنها از نظر میزان انطباق با واقعیت بیرونی و وفاداری به ثبت عینی رویدادها می‌باشد. از آنجا که تاکنون مرزبندی قاطعی بین عکس‌ها از این نظر انجام نپذیرفته است؛ در این مقاله سعی شده با یک دسته‌بندی کلی، عکس‌ها در سه گروه واقع‌گرا، انتزاعی و تجریدی تفکیک، و مرزبندی بین آنها مشخص گردد. بدین منظور در ابتدا معانی واژگان واقع‌گرایی، انتزاع و تجرید به ایجاز و اختصار مرور شده و سپس به بازشناسی خصوصیات آنها و تبیین مرزهایی جدید در این میان پرداخته شده است. گروه اول شامل عکس‌های واقع‌گرا، عکس‌های خبری و مستند را در خود جای می‌دهد که هدف اصلی آن ثبت کامل واقعیت به صورتی وفادارانه است. در گروه بعدی عکس‌های انتزاعی تفکیک شده‌اند که دارای برداشتی گزینشی از واقعیت بوده و سعی در ساده‌سازی واقعیت موجود دارند. در دسته‌بندی آخر، عکس‌های تجریدی قرار دارند که عکاس ارتباط خود را با طبیعت و ثبت واقعیت عینی قطع نموده و تصویر، دیگر محملی برای نمایش موضوعی از جهان محسوس نمی‌باشد. هدف این دسته از عکس‌ها این است که جهان درونی انسان را، بدون توسل به استعاره‌های جهان بیرونی بیان نماید. با چنین تعریفی می‌توان، مرزبندی تازه‌ای جهت تفکیک عکس‌ها در دسته‌بندی‌ای نوین، قائل شد.

کلیدواژه‌ها