بررسی تأثیر آموزش و پژوهش درتدوین پایان نامه های رشته پویانمایی (انیمیشن) در دانشگاه های ایران – رویکرد مدیریت مستند سازی

نویسندگان

چکیده

نگرش جدید و پیشرو در چشم انداز فرهنگ و آموزش عالی کشور جایگاه ویژه ای را برای مطالعه و پ‍ژوهش در زمینة پویانمایی مطرح می کند. در این مقاله تحقیقی توجه اصلی به شکل گیری روند آموزش و پژوهش های انجام شده در مقطع کارشناسی ارشد پویانمایی معطوف گردیده که توسط دانشجویان این رشته در پایان هر دوره انجام شده است. این پژوهش ها که در قالب پایان نامه ارائه شده پس از بررسی کلی بر اساس موضوع به سه گروه فنی- روشی، نظری- آموزشی و موردکاوی- توصیفی دسته بندی شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. پژوهش در رشته پویانمایی با گستردگی خاص خود و ارتباطی که با دیگر هنرها دارد پهنه بسیار وسیعی را در بر می گیرد. پویانمایی در اغلب زمینه ها ازجمله آموزش دانشگاهی می تواند به عنوان یکی از منابع عمدة تأمین، تدوین و انتقال اطلاعات مطرح شود و در برنامه ریزی برای توسعة پویانمایی مورد استفاده قرار گیرد. در تحلیل این تحقیق، نتایج زیر مورد توجه واقع شده است. الف – رشتة پویانمایی تجارب رشته های هنری و دستاوردهای آنها را مورد استفاده قرار می دهد و زمینه ساز الگوی جدید بصری در انتخاب روش پژوهش و شاخة پژوهشی می شود. ب- تدوین روش های آموزشی و انتقال مفاهیم در دورة آموزشی و انتخاب عنوان و موضوع پژوهشی حائز اهمیت است. ج- روش های پژوهش و تحقیق به ویژه در تدوین محتوای پایان نامه و طرح تحقیقاتی جایگاه ویژه ای دارد.

کلیدواژه‌ها