جمـال هنـری قـرآن

نویسنده

چکیده

یکی از ابعاد معجره جاودان حضرت ختمی مرتبت و خصائص بارز آن تصاویر هنرمندانه‌ای است که برای بیان مقاصد عالیه هدایت انسان با نظم ویژه ترسیم شده‌اند واژه‌های قرآن چون آویز چراغ با خاصیت منشوری دارای وجوه متعددند ظاهر آن زیبا و باطن آن عمیق و ژرف است که در هر ژرفای آن ژرفی دیگر است تلاوت آن احساسات را بسیج، عقل را برانگیخته و خیال را در خدمت بیان واقع قرار می‌دهد این مقاله کوششی است متواضعانه با اعتراف به عجز نسبت به ارائه و معرفی این نقش سازنده و یگانه و پرده افکنی از یکی از زوایای زیبای جمال بی‌بدیل کلام خداوند جمیل. عناوینی که مؤید این هدف است با استناد به منابع معتبر و متخصصین فن مورد به مورد تحقیق و عرضه شده است موضوعاتی همچون نظم آهنگی بیرونی و درونی، تناسب معنوی، نکته‌پردازی‌ها و ظرافت‌کاری‌ها، وجه و نوع اعجاز، تضمین الهی سلامت، نحوة ارائه محتوی پیام، حروف رمز گونه مقطعه، نزول قرآن با هفت حرف، قرآن کلام خداوند تحقیق شده و شواهد تصویر هنری مطالب همچون جامه حسی بر معانی ذهنی و تصویر حالات روحی و تصویر مناظر طبیعی و صحنه‌های رستاخیز و داستان‌های واقعی ارائه گشته و با نتیجة نهایی اثبات تصویر هنری و فطری مطالب در قرآن خاتمه می‌یابد.

کلیدواژه‌ها