دوره و شماره: دوره 27، شماره 27 - شماره پیاپی 1192، پاییز 1385 
7. اصول کلی نورپردازی در پارک های شهری

دکتر علی اصغر ادیبی؛ مهندس علیرضا منعام؛ مهندس سیده ندا قاضی زاده


8. مستندسازی منظرباستانی تخت جمشید

دکتر بهناز امین زاده؛ مهندس فیروزه آقا ابراهیمی سامانی