دوره و شماره: دوره 27، شماره 27 - شماره پیاپی 1192، آذر 1385 
اصول کلی نورپردازی در پارک های شهری

دکتر علی اصغر ادیبی؛ مهندس علیرضا منعام؛ مهندس سیده ندا قاضی زاده


مستندسازی منظرباستانی تخت جمشید

دکتر بهناز امین زاده؛ مهندس فیروزه آقا ابراهیمی سامانی