دوره و شماره: دوره 6، شماره 0 - شماره پیاپی 1026، زمستان 1378 
8. سازه های غشایی

JOHN THORNTOY؛ حسین مظفری ترشیزی