نویسنده = دکتر یعقوب آژند
کارستان هنری و هنر پروری ابراهیم سلطان

دوره 37، شماره 0، فروردین 1388

دکتر یعقوب آژند


اسلوب سیاه قلم در نگارگری ایران

دوره 30، شماره 30، خرداد 1386

دکتر یعقوب آژند


نقاشان اروپایی در ایران : دوره صفوی

دوره 19، شماره 19، مهر 1383

دکتر یعقوب آژند


علی قلی بیک جبه دار - کتابدار

دوره 16، شماره 16، دی 1382

دکتر یعقوب آژند


مکتب نگارگری بغداد (آل جلایر)

دوره 14، شماره 14، تیر 1382

دکتر یعقوب آژند


کارگاه هنری سلطان حسین بایقرا

دوره 12، شماره 12، دی 1381

دکتر یعقوب آژند


نوآوری و تجدد در هنر صفوی

دوره 7، شماره 0، تیر 1379

دکتر یعقوب آژند


از پس پرده نمایش در ایران

دوره 6، شماره 0، اسفند 1378

دکتر یعقوب آژند


تاریخنگاری هنر ایران

4و5، شماره 0، اسفند 1377

دکتر یعقوب آژند


فرهنگ هنرمندان تجسمی

دوره 2، شماره 0، فروردین 1376

دکتر یعقوب آژند


نگاهی به نقد هنر

دوره 1، شماره 0، فروردین 1374

پل اوری؛ دکتر یعقوب آژند


فرهنگ هنرمندان تجسمی جهان

دوره 1، شماره 0، فروردین 1374

دکتر یعقوب آژند