نویسنده = دکتر یعقوب آژند
تعداد مقالات: 18
1. کارستان هنری و هنر پروری ابراهیم سلطان

دوره 37، شماره 0، فروردین 1388

دکتر یعقوب آژند


3. اسلوب سیاه قلم در نگارگری ایران

دوره 30، شماره 30، خرداد 1386

دکتر یعقوب آژند


4. از کارگاه تا دانشگاه در نقاشی دوره قاجار

دوره 1، شماره 26، شهریور 1385

دکتر یعقوب آژند


7. نقاشان اروپایی در ایران : دوره صفوی

دوره 19، شماره 19، مهر 1383

دکتر یعقوب آژند


8. علی قلی بیک جبه دار - کتابدار

دوره 16، شماره 16، دی 1382

دکتر یعقوب آژند


9. مکتب نگارگری بغداد (آل جلایر)

دوره 14، شماره 14، تیر 1382

دکتر یعقوب آژند


10. کارگاه هنری سلطان حسین بایقرا

دوره 12، شماره 12، دی 1381

دکتر یعقوب آژند


13. نوآوری و تجدد در هنر صفوی

دوره 7، شماره 0، تیر 1379

دکتر یعقوب آژند


14. از پس پرده نمایش در ایران

دوره 6، شماره 0، اسفند 1378

دکتر یعقوب آژند


15. تاریخنگاری هنر ایران

4و5، شماره 0، اسفند 1377

دکتر یعقوب آژند


16. فرهنگ هنرمندان تجسمی

دوره 2، شماره 0، فروردین 1376

دکتر یعقوب آژند


17. نگاهی به نقد هنر

دوره 1، شماره 0، فروردین 1374

پل اوری؛ دکتر یعقوب آژند


18. فرهنگ هنرمندان تجسمی جهان

دوره 1، شماره 0، فروردین 1374

دکتر یعقوب آژند