نویسنده = دکتر یعقوب آژند
تعداد مقالات: 18
3. اسلوب سیاه قلم در نگارگری ایران

دوره 30، شماره 30، بهار 1386

دکتر یعقوب آژند


4. از کارگاه تا دانشگاه در نقاشی دوره قاجار

دوره 1، شماره 26، تابستان 1385

دکتر یعقوب آژند


7. نقاشان اروپایی در ایران : دوره صفوی

دوره 19، شماره 19، پاییز 1383

دکتر یعقوب آژند


8. علی قلی بیک جبه دار - کتابدار

دوره 16، شماره 16، زمستان 1382

دکتر یعقوب آژند


9. مکتب نگارگری بغداد (آل جلایر)

دوره 14، شماره 14، تابستان 1382

دکتر یعقوب آژند


10. کارگاه هنری سلطان حسین بایقرا

دوره 12، شماره 12، زمستان 1381

دکتر یعقوب آژند


11. نظام سنتی استاد – شاگردی در نقاشی ایران

دوره 10، شماره 0، زمستان 1380

دکتر یعقوب آژند


13. نوآوری و تجدد در هنر صفوی

دوره 7، شماره 0، تابستان 1379

دکتر یعقوب آژند


14. از پس پرده نمایش در ایران

دوره 6، شماره 0، زمستان 1378

دکتر یعقوب آژند


15. تاریخنگاری هنر ایران

4و5، شماره 0، زمستان 1377

دکتر یعقوب آژند


16. فرهنگ هنرمندان تجسمی

دوره 2، شماره 0، بهار 1376

دکتر یعقوب آژند


17. فرهنگ هنرمندان تجسمی جهان

دوره 1، شماره 0، بهار 1374

دکتر یعقوب آژند


18. نگاهی به نقد هنر

دوره 1، شماره 0، بهار 1374

پل اوری؛ دکتر یعقوب آژند