تأثیر عناصر و نقشنمایه های چینی در هنر ایران

نویسنده

چکیده

ارتباط ایران با چین بسیار دیرینه است. این ارتباط همواره ماهیت بازرگانی و فرهتگی داشته است. ورود کالاهای چینی به ایران زمین بخصوص کالاهای هنری آن موجب تعامل هنری بین دو تمدن چین و ایران می شده است. هنگامی که مغولان در سده هفتم هجری بر سرزمین چین وایران مستولی شدند این تعامل سرعت و وسعت بیشتری گرفت و بخصوص هنرهای تجسمی ایران را تحت تأثیر قرار داد. در این مقاله برآنم که وجوه مختلف این تأثیرگذاری را بخصوص در هنرهای تجسمی تصویری بازنمایم.

کلیدواژه‌ها