دوره و شماره: دوره 36، شماره 0 - شماره پیاپی 1000313، زمستان 1387 
9. راهبردهای تبلیغات در اعلان

دکتر زهرا رهبرنیا؛ سمیه مهریزی ثانی