دوره و شماره: دوره 36، شماره 0 - شماره پیاپی 1000313، دی 1387 
راهبردهای تبلیغات در اعلان

دکتر زهرا رهبرنیا؛ سمیه مهریزی ثانی