راهبردهای تبلیغات در اعلان

نویسندگان

چکیده

هدف از تبلیغات در اعلان، معروف‌سازی و شناسایی موضوع و جلب مخاطبان به انتخاب، خرید و یا تبعیت است؛ یافتن راهبرد مناسب برقراری ارتباط در طراحی اعلان، محاسبات عقلانی، دستاوردهای علمی، دانش‌های جامعه‌شناسی و روان‌شناسی را برای حصول به موفقیت می‌طلبد. روش پژوهش در این مقاله، اسنادی بوده متکی بر جامعه‌ی آماری تعداد کثیری اعلان موفق در دهه‌ی اخیر جهان است. آمار استخراج شده و جمع‌بندی اطلاعات بر اساس شاخصه‌های هنری موجود در اعلان‌ها می‌باشد و درصدهای ارائه شده، نشانگر نسبت کاربرد هر یک از این راهبردهای تبلیغاتی، در آنها است. نهایتاً به منظور معرفی راه‌حل‌هایی منسجم و اصولی، در بیانی فهرست‌وار راهبردهای فوق این‌گونه معرفی شده است: راهبردهای رعایت سادگی، تکرار عناصر همگون، اغراق در یک خصوصیت،‌ تحریف و آشنایی‌زدایی، ارائه‌ی توجیه منطقی، استفاده از اعتبار افراد معروف، اشاره به فواید همراهی، هماهنگی با شتاب زمان و انتزاع‌گرایی، بیان استعاره و غیرمستقیم، بیان نمادین، زیبایی‌شناسی نوین با ارتباط نوشتاری- بصری، برانگیختن کودک درون، راهبرد ایجاد احساس نیاز، شکل‌گرایی و القای پدیده‌های جدید، برانگیختن احساسات، ایجاد حس نشاط و طنز، ایجاد احساس ترس، رواج فرهنگ بومی، معرفی شخصیت تبلیغاتی، و راهبرد جذابیت رنگی برای بیانی سریع و صریح. نتیجه‌ حاکی از تأثیر انتخاب راهبرد در موفقیت اعلان‌های بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها