دوره و شماره: دوره 31، شماره 31 - شماره پیاپی 1729، مهر 1386 
تأثیر شیءگرایی بر طراحی محصولات صنعتی

شراره تیموری؛ دکتر کارو لوکاس؛ دکتر یاسمن خداداه