دوره و شماره: دوره 31، شماره 31 - شماره پیاپی 1729، پاییز 1386 
6. تأثیر شیءگرایی بر طراحی محصولات صنعتی

شراره تیموری؛ دکتر کارو لوکاس؛ دکتر یاسمن خداداه