دوره و شماره: دوره 28، شماره 28 - شماره پیاپی 1407، اسفند 1385 
بررسی جلوه های نمایشی ِآیین صوفی گری در ترکیه

محمد جعفر یوسفیان کناری؛ دکتر محمد رضا پورجعفر


تناسبات انسانی در هنر هخامنشی

رضا افهمی؛ دکتر محمود طاووسی؛ دکتر حبیب الله آیت الهی؛ دکتر علیرضا هژبری نوبری