دوره و شماره: دوره 7، شماره 0 - شماره پیاپی 1018، تیر 1379 
سینمای اقتباسی 1357-1377

دکتر محمد باقر قهرمانی؛ نغمه ثمینی