بررسی وضعیت کتابهای هنر منتشر شده در طول برنامه پنجساله دوم توسعه (1377-1373)

نویسنده

چکیده

هدف در این بررسی ، مطالعه چگونگی نشر کتب فارسی رشته هنر می باشد که در طول برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران( شامل سالهای 1373 تا پایان سال 1377 ) منتشر شده اند. تعداد کتابها ، گرایش موضوعی ، مؤلفین و مترجمین زن و مرد، نسبت تألیف و ترجمه، نوبت چاپ، تیراژ و سهم ناشرین دانشگاهی در تألیف کتابهای این حوزه از نکات مورد توجه این مقاله است.

کلیدواژه‌ها