جامعه مدنی و حیات شهری

نویسنده

چکیده

بحث جامعه مدنی و پیوند آن با حیات شهری امری است که بخصوص در چهار دهه آخر قرن بیستم میلادی ، بعد از تجربیات جهانی تفکر «مدرنیسم» در زمینه شهر و شهرسازی و معماری و معماری شهری بروز کرده، بالنده شده و امری جهانی گردیده است. با این اعتبار گو اینکه می توان امر حیات مدنی ، جامعه شهری و فضای شهری را تا دوره رنسانس – قرن هفدهم میلادی – بالا برد و حتی ریشه های آن را در تفکر یونانی دوران باستان بازشناخت، اما آنچه به عنوان جامعه مدنی و حیات شهری در جامعه « پسامدرن» و « پسامدرنیسم » تعریف می شود تفاوتی بسیار با آنی دارد که در «مدرن» و «مدرنیته» جهان رنسانس و جهان صنعت شناسایی می شود. این مقاله در پی تحلیل از تعاریف جامعه مدنی و حیات شهری در جامعه پسامدرن و ارتباط آن با شهر و شهرسازی است.

کلیدواژه‌ها