دوره و شماره: دوره 1، شماره 26 - شماره پیاپی 770، شهریور 1385 
طراحی شهری در ایران: نگرشی نو

دکتر سید حسین بحرینی؛ دکتر بهناز امین زاده


کاربرد متدولوژی گروههای بحث1 درمطالعات توانمند سازی

دکتر مجتبی رفیعیان؛ دکتر مرتضی توکلی؛ هانیه هودسنی


مواجهه هنر قدسی با تکنولوژی

دکتر زهرا رهبرنیا؛ دکتر زهرا رهنورد