مواجهه هنر قدسی با تکنولوژی

نویسندگان

چکیده

چکیده:
تناقض یا هماهنگی هنر قدسی با وجوه مختلفی از تکنولوژی، موضوع بحث این مقاله است. دغدغ? خدشه دار شدن ابعاد قدسی زندگی توسط این پدیده، موجب می‌شود تا جایگاه تکنولوژی در عرصه‌های گوناگون مورد بررسی قرار گیرد. مباحث هنر و تکنولوژی در جهان هستی و نیز قداست و فضای قدسی، مداخلی برای ورود به مقول? فوق قرار داده شده‌اند که درک منشأ اصلی هنر مقدّس و نوع بیان آن را سهل می‌کنند. طرح متغیرهایی از قبیل انسان مقدّس، کتاب مقدّس، فضا و مکان‌های مقدّس، اثبات می‌کند که قداست واقعی نمی‌تواند از آنِ هر آن‌چه ماورای طبیعت است باشد؛ بلکه سایه و روح الهی است که از تقدّس وجود خود، در فضا، مکان، انسان و هنر قرار می‌دهد. از این روی، این که اثر هنری با ابزار بدوی و یا تکنیک‌های نوین به ثمر رسیده باشد، در بیان قدسی آن تأثیری ندارد.

کلیدواژه‌ها