دوره و شماره: دوره 15، شماره 15 - شماره پیاپی 458، مهر 1382