نویسنده = دکتر زهرا رهنورد
تقابل طبیعت و فرهنگ در نگاره‏‌ی " زال و سیمرغ"

دوره 37، شماره 0، فروردین 1388

آتوسا اعظم کثیری؛ دکتر زهرا رهنورد؛ دکتر موسی دیباج


مطالعه ی نمادها و نشانه های مشترک تصویری و ادبی در نگارگری سنتی ایران

دوره 27، شماره 27، آذر 1385

دکتر محمد کاظم حسنوند؛ دکتر زهرا رهنورد؛ الهام شیروی


مواجهه هنر قدسی با تکنولوژی

دوره 1، شماره 26، شهریور 1385

دکتر زهرا رهبرنیا؛ دکتر زهرا رهنورد


جامعه شناسی هنر و نقش ایدئولوژی

دوره 9، شماره 0، تیر 1380

دکتر زهرا رهنورد