دوره و شماره: دوره 32، شماره 32 - شماره پیاپی 1798، آذر 1386 
حفاظت و توسعه در ایران

دکتر پیروز حناچی؛ دکتر داراب دیبا؛ مهندس محمدجواد مهدوی نژاد


بررسی تطبیقی دو الگوی مجتمع های مسکونی (متعارف و بلندمرتبه)

دکتر محمدمهدی عزیزی؛ مهندس صارم ملک محمدنژاد؛ دکتر محمد مهدی عزیزی؛ مهندس صارم ملک محمدنژاد