دوره و شماره: دوره 32، شماره 32 - شماره پیاپی 1798، پاییز 1386 
2. بررسی تطبیقی چرخه ی زمان و تجسم ادوار ایقاعی

دکتر محمدرضا آزاده فر؛ دکتر محمدرضا آزاده فر


9. حفاظت و توسعه در ایران

دکتر پیروز حناچی؛ دکتر داراب دیبا؛ مهندس محمدجواد مهدوی نژاد


11. بررسی تطبیقی دو الگوی مجتمع های مسکونی (متعارف و بلندمرتبه)

دکتر محمدمهدی عزیزی؛ مهندس صارم ملک محمدنژاد؛ دکتر محمد مهدی عزیزی؛ مهندس صارم ملک محمدنژاد