دوره و شماره: دوره 24، شماره 0 - شماره پیاپی 1010، زمستان 1384 
7. مسجد جامع کبیرنی ریز

مهندس سید محمد حسین ذاکری؛ دکتر غلامحسین معماریان