دوره و شماره: دوره 24، شماره 0 - شماره پیاپی 1010، اسفند 1384 
مسجد جامع کبیرنی ریز

مهندس سید محمد حسین ذاکری؛ دکتر غلامحسین معماریان