دوره و شماره: دوره 25، شماره 25 - شماره پیاپی 749، بهار 1385 
10. تحلیل محتوای ارتباطات غیرکلامی در بین

دکتر غلامرضا آذری؛ دکتر علی اکبر فرهنگی