دوره و شماره: دوره 25، شماره 25 - شماره پیاپی 749، خرداد 1385