طراحی سیستم برای صحنه پردازی تئاتر

نویسنده

چکیده

چکیده:
دنیای جدید تئاتر بی تردید مرهون نظریات آدولف آپیا ((Adolphe Appia وگوردن کریگ (Gordon Craig) انگلیسی است. از ورای آراء آنها بود که طراحی صحنه به عنوان مهم ترین تحول تئاترجدید، دنیایی دیگر را کشف کرد. اما در این میان آنچه حائز اهمیت جلوه می‌کند آن است که تا کنون تقریبا قواعد مشخصی برای طراحی صحنه تئاتر و چگونگی مراحل طراحی در این عرصه تدوین نشده است ومعمولاٌ همه چیز به دست قریحه و تجارب کاملا شخصی طراح سپرده می‌شود. از سوی دیگر معماری، به عنوان پایه طراحی صحنه جدید راهکارهای مناسبی برای تدوین این قواعد پیش روی طراحان صحنه قرار داده است که لزوم توجه به آنها انکارناپذیر است. نوشتار حاضر تلاش دارد تا از میان نظریات تحلیلی سه تن از بزرگترین نظریه پردازان طراحی صحنه و معماری معاصر، آپیا، کریگ و لوکوربوزیه (Le Corbusier) رو تشریح یکی از طرح‌های صحنه نگارنده که بر مبنای این پژوهش صورت گرفته و به مرحله اجرا در آمده است، قواعدی را به صورت یک سیستم در زمینه طراحی صحنه علمی پیشنهاد کند.

کلیدواژه‌ها