دوره و شماره: دوره 22، شماره 22 - شماره پیاپی 468، تیر 1384 
جایگاه آب و آبنما در پارک های شهری

دکتر علی اصغر ادیبی؛ مهندس علیرضا منعام؛ مهندس سیده ندا قاضی ز اده


اسطوره و نمایش در هندوستان

دکتر نعمه ثمینی؛ دکتر محمود طاووسی